خوانندگی

OM مانی Padme رطوبت

“O’ خدا مهربان / الهه, لطفا سبب گوهر گرانبها از روشنگری را به آزاد تمام موجودات زنده.”