رویدادهای

YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1SPIRAL یوگایی آشکار
سپتامبر 21, 2014
مانیتوو اسپرینگز، کلرادو, شرکت ایالات متحده آمریکا

مسیر از مرد عادل است در همه طرف توسط گناهان از خودخواه و استبداد مردان بد درآورد. خوشا به حال است, به نام موسسه خیریه و اراده خوب, چوپانان ضعیف از طریق دره تاریکی, برای او دروازه بان برادرش و یاب از کودکان از دست داده است واقعا. و من بر تو اعتصاب خواهد با انتقام بزرگ و خشم خشمگین کسانی که اقدام به مسموم و نابود کردن برادر من.


YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1SPIRAL یوگایی آشکار
سپتامبر 21, 2014
مانیتوو اسپرینگز، کلرادو, شرکت ایالات متحده آمریکا

مسیر از مرد عادل است در همه طرف توسط گناهان از خودخواه و استبداد مردان بد درآورد. خوشا به حال است, به نام موسسه خیریه و اراده خوب, چوپانان ضعیف از طریق دره تاریکی, برای او دروازه بان برادرش و یاب از کودکان از دست داده است واقعا. و من بر تو اعتصاب خواهد با انتقام بزرگ و خشم خشمگین کسانی که اقدام به مسموم و نابود کردن برادر من.