ગાયક

ઓમ મણી પદ્મે હમ

“આ’ રહેમિયત દેવ / દેવીની, બધા વસવાટ કરો છો માણસો મુક્ત કરવા બોધ ના કિંમતી રત્ન રાખી મૂકવું વિનંતી.”