ច្រៀង

លោក​ឱម Mani Padme ហ៊ុំ

“នេះ’ ព្រះ​មេត្តាករុណា / ព្រះជាម្ចាស់, សូម​ប្រគល់​រតនវត្ថុ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​នៃ​ការ​ត្រាស់​ដឹង​ដើម្បី​រំដោះ​សត្វ​មានជីវិត​ទាំងអស់​។”