ព្រឹ​ត្ត​ការណ៍

YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1តំ​រៀប​ស្លឹក Yogic ការ​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ
ថ្ងៃទី 21 ខែ​កញ្ញា, 2014
ម៉ា​និ​ត​និ​ទា​ឃ​រដូវ, សហ​សហរដ្ឋអាមេរិក

ផ្លូវ​របស់​មនុស្ស​សុចរិត​ដែល​ត្រូវ​បាន​ល្បួង​នៅ​លើ​ភាគី​ទាំងអស់​ដោយ​អំពើ​ទុច្ចរិត​របស់​អ​ត្មា​និយម​និង​ការ​ជិះជាន់​របស់​មនុស្ស​អាក្រក់​បាន. មាន​ពរ​ហើយ​អ្នក​ណា​ដែល, នៅ​ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​សេចក្ដី​សប្បុរស​និង​ឆន្ទៈ​ល្អ, ឃ្វាល​ខ្សោយ​តាម​រយៈ​ការ​ជ្រលងភ្នំ​នៃ​សេចក្ដី​ងងឹត, ដ្បិត​គាត់​គឺ​ពិត​ជា​អ្នក​ចាំ​ទី​ជា​ប្អូន​របស់​គាត់​និង​ឧបករណ៍​រក​របស់​កុមារ​បាត់បង់. យើង​នឹង​ប្រហារ​មក​លើ​ឯង​ជា​មួយ​នឹង​សងសឹក​ដ៏​អស្ចារ្យ​និង​ខឹងសម្បា​យ៉ាង​ខ្លាំង​កំហឹង​ពួក​អ្នក​ដែល​នឹង​ព្យាយាម​ដើម្បី​បំពុល​និង​បំផ្លាញ​បងប្អូន​របស់ខ្ញុំ.


YOGIC-SPIRAL-TEMP-AQUALUZ-PHOTO-1តំ​រៀប​ស្លឹក Yogic ការ​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ
ថ្ងៃទី 21 ខែ​កញ្ញា, 2014
ម៉ា​និ​ត​និ​ទា​ឃ​រដូវ, សហ​សហរដ្ឋអាមេរិក

ផ្លូវ​របស់​មនុស្ស​សុចរិត​ដែល​ត្រូវ​បាន​ល្បួង​នៅ​លើ​ភាគី​ទាំងអស់​ដោយ​អំពើ​ទុច្ចរិត​របស់​អ​ត្មា​និយម​និង​ការ​ជិះជាន់​របស់​មនុស្ស​អាក្រក់​បាន. មាន​ពរ​ហើយ​អ្នក​ណា​ដែល, នៅ​ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​សេចក្ដី​សប្បុរស​និង​ឆន្ទៈ​ល្អ, ឃ្វាល​ខ្សោយ​តាម​រយៈ​ការ​ជ្រលងភ្នំ​នៃ​សេចក្ដី​ងងឹត, ដ្បិត​គាត់​គឺ​ពិត​ជា​អ្នក​ចាំ​ទី​ជា​ប្អូន​របស់​គាត់​និង​ឧបករណ៍​រក​របស់​កុមារ​បាត់បង់. យើង​នឹង​ប្រហារ​មក​លើ​ឯង​ជា​មួយ​នឹង​សងសឹក​ដ៏​អស្ចារ្យ​និង​ខឹងសម្បា​យ៉ាង​ខ្លាំង​កំហឹង​ពួក​អ្នក​ដែល​នឹង​ព្យាយាម​ដើម្បី​បំពុល​និង​បំផ្លាញ​បងប្អូន​របស់ខ្ញុំ.