การร้องเพลง

อ้อมสุวรรณมณี Padme Hum

“O’ ความเห็นอกเห็นใจพระเจ้า / เทพธิดา, โปรดประทานอัญมณีที่มีค่าแห่งการตรัสรู้เพื่อปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตทั้งหมด”