Tiếng hát

Om Mani Padme Hum

“Các’ thần từ bi / nữ thần, xin ban cho viên ngọc quý của sự giác ngộ để giải thoát tất cả chúng sinh.”